مرکز اناث هاوین

 سټانیسلاس

تماس تلیفوني ۲۴ ساعته در رابطه به بحرانها و خشونت ها

209.577.5980 / ۲۰۹۵۷۷۵۹۸۰

هاوین یک ارگان غیر انتفاعي و خیریه می باشد که خدمات از قبیل خشونتهای محلي و فامیلي، سؤاستفاده جنسي، و بهره گیري جنسي در رابطه به متضررین و زنده ماندهگان این نوع خشونتها به اطمنان کامل عرضه و بررسي مینمایند.

هاوین من حیث یک ارگان،  تفاوت درفرهنگ و کلتور، لسانها که به آنها صحبت می شوند، جهت گیري جنسي یا معرفت، و  وضعیت مهاجرت به پیشاني باز می پذیرد. ما در عرضه ای خدمات طبق کلتور و فرهنګ و لسان مربوطه به جامعه خویش متعهد هستیم. اګر شما می خواهید که بدون زبان انګلیسي به زبان خود تان همرای ما به تماس شویند، ما می توانیم که ترجمن طبق زبان دلخواه تان طوری رایه ګان استخدام نمایم. ما بدون در نظر ګرفتن وضعیت مهاجرت خدماتي را عرضه می نمایم.

خدمات در مرحله ای بحران و خشونت

پناهګاه عاجل   

پناهګاه عاجل هاوین جای امن و امان است برای آنعده زنده ماندګان و بازماندګان که نیاز به تامین، حفظ و مراقبت دارند.ما یکجا با تشریک مساعي شهروندان سعي وتلاش مینمایم تا راهای حل و فصل را دریافت نمایم که باعث حفظ ودردمان هر یک فرد که متضرر از خشونت باشد شفا ګردد.

پروګرام پناهګاه عاجل برای آنعده بازمانده ګان طرحه ریزي شده است که زنده ګي آنها بنا برخشونتهای خانوادګي، سؤ استفاده جنسي، و یا قاچاق جنسي در خطر باشند. تمام پرسونل ۲۴ ساعته پناهګاه تعلیم یافته و مسلکي می باشند. درین پناهګاه خدمات ګوناګون کمکي و حمایوي عرضه می ګردد از قبیل مدیریت یا کنترول قضیه، پلان حفظ و نګاهداري، مشورت دهي لازمه، ګروپهای حمایوي، کمک در رابطه به اخذ قرار منع، وکالت در دعوا. تمام اطفال و کودکان درین پناهګاه پذیرفته می شوند و کمک برای هریکی از آنها که در پناهګاه می باشند، طوری جداګانه میسر خواهند شد. تمام خدمات درین پناهګاه طوری داوطلبانه انجام می شوند. مشترکین می توانند انتخاب کنند که کدام خدمت یا سرویس برای آنها مفید است تا او را تحصیل نمایند.

لاین تماس در حین بحران و خشونت

به زنګ تلفوني شما در رابطه به خشونتهای داخلي و سؤ استفاده جنسي از طرف پرسونل مسلکي و اشخاص داوطلب طوری ۲۴ ساعته در هفت روز جواب داده می شوند. اګر شما نیاز به کمک دارید در حین  تهدید و بشرطیکه زندګی تان درخطر نباشد به شماره ۲۰۹۵۷۷۵۹۸۰ زنګ بزنید. یا به شماره رایه ګان ۱-۸۸۸-۴۵ هاوین یا ۱-۸۸۸-۴۵۴-۲۳۸۶ تماس شوید.

خدمات ۲۴ ساعته در حالت ټرامه( برخورد فزیکي یا خادثه  که منجر به زخمي بودن شخص می ګردد و یا فشار دماغي بدون کنترول)

  در حالت فوق وکلای مدافع ما ۲۴ ساعته در هفت روز در خدمت شما می باشند و می توانند به تماس تلفوني  پرسونل ایمرجنسي شفاخانها و به پولیس تنفیذ کننده قانون جواب دهند. وکیل مدافع ما بخاطری کمک، اراییه ای معلومات و دفاع از قربانیان خشونتهای فامیلي، زنای جبري، و یا هم قاچاق جنسي در اطاق اولیه ایمرجنسي در خدمت شما می باشند.     

خدمات حمایوي یا کمکي

ارګان هاوین خدمات حمایوی ګوناګون طویل المدت  بخاطری حمایه و نجات زنده ماندهګان از بحران و حالت وخیم عرضه می نماید. وکلای مدافع هاوین طبق خواست و پشنهادات مراجعین عمل می نمایند. به این معنی  که مراجعین سمت خود را تعین مینمایند، اهداف خویش را تعین می کنند، و به تقویت بخشیدن و حصول آنها یکجا کار می شوند. ما از روز اول که داخل همین ارګان شوید به شما همکار هستیم الی تا تصمیم بعدي شما مبني بر توقف یعنی نیاز به کمک ندارید.

مدیریت قضیه و پلان ایمني  یا تامیني

مراجعین می توانند که به وکلای مدافع یکجا بشینند و پلان عملي شان را که جوابده نیازهای آنان باشند ترتیب نمایند. مدیریت قضیه شامل موضوعاتی می باشند از قبیل معرفي مراجعین به خدمات متناسب اجتماعي، بررسي از خطر و تدابیر تامینی یا ایمني.

کمک در رابطه به اخذ قرار منع از محکمه

هاوین می توانند دو نوع قرار منع را اخذ نماید. قرار منع عبارت از حکم است که از محکمه ګرفته می شود و به جانب مقابل که عبارت از مدعی علیه می باشد توصیه و یا اخطار می دهد تا از ازار و اذیت دادن و یا از تعقیب مخفی شما پرهیز وخوداري نمایند و یا از شما دور باشد. اګر شما می خواهید که دعوای خویش را علیه کسی (خواه همسر و یا همشریک) تان باشند اقامه نماید و حکم محکمه متذکره مبني بر خشونتهای خانوادګي را اخذ نماید، ما می توانیم درین باره همرای تان کمک و همکاری کنیم.

اګرشما می خواهید که دعوی خویش را علیه کسی را که به شما هیچ نوع ارتباطات دوستانه و یا هم خویشاوندي نداشته باشند و مرتکب جرم زنای جبری در مقابل شما باشد در محکمه اقامه نماید، مامی توانیم که در اخذ قرار منع از محکمه که نوع دوم ان می باشد  شما را درین راسته کمک نمایم. اخذ هر دو نوع قرار منع از محکمه بدون فیس رایه ګان می باشند.

مشورت دهي(توصیه) و ګروه حمایوي

هاوین به قربانیان و متضررین از خشونتهای فامیلي، سؤ استفاده جنسي، و بهره ګیري جنسي مشورت دهي انفرادي یا توصیه می دهد. و نیز ګروهای متفاوت  کمکي وجود دارند که به قضایا و موضوعات از قبیل خشونتهای فامیلي و زنای جبری، تمرکز می کنند. خدمات مشورت دهي یا توصیه رایه ګان می باشند. مشورت دهي انفرادي طبق اپاینتمنت قبلي صورت می ګیرد.اګر شما نیاز به مشورت دهی یا توصیه انفرادي یا شخصي دارید، لطفا به دفتر مایان تشریف بیآورید و به وکیل مدافع مستقیما به تماس شوید.

هاوین پروګرامهای ګروهی هفته وار در رابطه به آموزش سایکالوجي را دایر می نمایند. بحث و ګفتګ به شکل ګروهی و تمرکز درین پروګرامها به مسایل از قبیل اخلاق ، رویه بد و خشونت آمیز، احیای مجدد متضررین ازین نوع خشونتهای فامیلي، سؤ استفاده جنسي،می باشد. چایلد کیر ( پرورش کودکان) درین پروګرام ګروهي پذیرفته نمی شوند.   

مرکز عدلي برای فامیلهای سټانیس لاس                                                                                   این مرکز عدلي با هماهنګي و تشریک مساعي دیګر ارګانها تحت یک چتر قضایای را مبني بر زنای جبري، سؤ استفاده از طفل و کلان ها، قاچاق انساني را بررسي میکنند. وکلای مدافع هاوین درین مرکز حضور دارند و می توانند خدمات ګسترده ای را برای زنده ماندګان و قربانیان از خشونت های خانوادګي و زنای جبري فراهم سازند.

مرکز خدمات صحي و سلوک سټان ورکس                                                                          

مرکز فوق خدمات را برای آنعده آشخاص فراهم می سازند که مستفید از برنامه خیریه ټي، ای، ان، اف می باشند. مرکز فوق الزکر خدمات ګوناګونی را ارایه می کنند از قبیل کارهای استخدام و حفظ وظیفه، بررسیها، علاج، ګروه، و مدیریت قضیه که تحت دوران باشند. مامورین مرکز متذکره در تمام دفاتر که مربوط به مرکز قوق الذکر می باشند حضور دارند و حتی دردفاتر مودیستو و تورلاک هاوین نیز حضور دارند.

وکیل مدافع برای متضرر ازخشونت در پوهنتون ایالت کالیفورنیا سټانیس لاس

اګر یک محصل یا پرسونل پوهنتون متذکره متضرر از کدام نوع خشونت ګردد و نیاز به سرپناه و جای امن دارد، وکیل مدافع در آنجا حضور دارند و می توانند به اطمنان کامل از متضرر حفاظت کند. و نیز خدمات از قبیل مشورت دهي در رابطه به بحران، کمک، وکالت( مثلا همراهي در محکمه، راپور دهي، و کمک در شفاخانه)، ارایه معلومات در رابطه به منابع پوهتنون، و معلومات در رابطه به راپور دهي اختیاري.

خدمات وقایوي

خدمات برای جوانان

هاوین خدمات را برای آنعده جوانان که سن شان بین ۵ و ۱۷ سال باشند و متضرر از خشونت های خانوادګي و یا سؤ استفاده جنسي در طفولیت باشند عرضه می کنند. اما شروط برای شمولیت در این برنامه این است که جوان باید قابلیت شنیدن را دارا می باشد، در بعضی مواقع از طریق بیان و یا حرکات فزیکي باید احساسات خویش را ثابت و بیان کند مثل نشان دادن هنر وغیره ،و قابلیت یادګیري در رابطه به راهنمایی که در ان راهای متناسب وجود دارند، بتوانند احساسات مغلق و پیچده خویش را بیان کنند.

کاونټ یا پرګرام اطفال!: پروګرام ۸ هفته ای اطفال بین سنین ۵ الی ۱۱ که از خشونت های خانوادګي متآثر باشند.

کاونټ یا پروګرام نوجوانان!: پروګرام ۸ هفته ای جوانان بین سنین ۱۲ الی ۱۷  که از خشونت های خانوادګي متآثر باشند.

ټرسټ یا پروګرام اعتبار!:  پروګرام ۸ هفته ای اطفال بین سنین ۵ الی ۱۱ که از خشونت های سؤاستفاده جنسي متآثر باشند.

نوجوانان ټرسټ!: پروګرام ۸ هفته ای جوانان بین سنین ۱۱ الی ۱۷  که از خشونت های سؤاستفاده جنسي متآثر باشند.

تمام پروګرام ها متمرکز اند بر پلانها و برنامهای ایمني یا تآمیني، احساسات، مدیریت یا کنترول خشم، اختیار و صلاحیت، مرز یا حدود، و بالاخره بر اساسات خویشاوندي صحي.  

آموزش برای جامعه

ما خودرا در اختیار شما قرار می دهیم. و در هر جا که می خواهید برای عرضه نمودن برنامه های خویش مثلا در مکاتیبب، کمپني ها، ارګانهای غیر انتفاعي و یا در هر فرصت ممکنه ما در خدمت هستیم . موضوعات ومطالب ما مختلف اند و سازګار اند به هر نوع شنوند ګان.

چطور می توانید کمک لازمه را از ما دریافت کنید؟

اګر شما دلچسپي به هر یکي از خدمات فوق الذکر دارید ، لطفا به دفتر ما تشریف بیاورید و به وکیل مدافع ما به تماس شوید.  اګر شما نمی توانید به دفتر ما تشریف بیاورید، شما می توانید زنګ تلفوني بزنید. شماره تلفوني در رابطه به بحران و خشونت عبارت است از ۲۰۹۵۷۷۵۹۸۰/ 2095775980 و شخص مسلکي منتظر جواب تلفون تان می باشد.   

آدرس

۶۱۸ کوچه سیزدهم

مو‌ډیستو کالیفورنیا ۹۵۳۵۴

(۲۰۹)۵۲۴-۴۳۳۱ / (209) 524-4331

۳۰۱ سټار اونیو

تورلاک کالیفورنیا ۹۵۳۸۰

(۲۰۹)۶۶۴-۹۱۳۱    / (209)664-9131

لاین ۲۴ ساعته بحران یا خشونت

(۲۰۹)۵۷۷-۵۹۸۰ / (209)577-5980

تول رایه ګان

۱- (۸۸۸)۴۵۴-۲۸۳۶  / 1-(888)454-2836

ایمل آدرس

reception@havenwcs.org